Blair Gable

Stonefields Estates Wedding

Stonefields Estates Wedding

Outdoor photo of bride and groom at dusk at Stonefields Estates Wedding